Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten zijn van toepassing deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk verkoopcontract of in onze schriftelijke bevestiging van de koopovereenkomst wordt afgeweken.

Onder verkoper wordt verstaan Sanjiao dan wel een met deze vennootschap(pen) gelieerde onderneming.

Onder koper wordt verstaan degene die producten van Sanjiao, dan wel van een aan deze vennootschap(pen) gelieerde onderneming, koopt.

ARTIKEL 1

Een koopovereenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door schriftelijke bevestiging per brief, telefax of telex of door ondertekening door de koper van de door ons aan hem aangeboden overeenkomst. Alle verkopen zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. De koper is door zijn enkele
opdracht/bestelling gebonden.

ARTIKEL 2

a. De verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

b. Opgegeven prijzen zijn franco huis, inclusief kosten voor emballage, verpakking, invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk het tegendeel uit de schriftelijke offerte of het koopcontract blijkt. Bij orders tot een bedrag van 125,00 Eur. worden de vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

c. In het geval statiegeld wordt berekend, wordt dit afzonderlijk op de nota gespecificeerd. De verkoper is verplicht om, tegen inlevering van naar zijn oordeel in onbeschadigde staat verkerende emballage, het daarvoor betaalde statiegeld te restitueren, een en ander met inachtneming van de vigerende wettelijke voorschriften met betrekking tot statiegeld. In geval in een verpakking wordt geleverd afkomstig van de fabrikant, waarvoor door de verkoper statiegeld aan deze is verschuldigd, treedt de verkoper ten dien aanzien tegenover de koper uitsluitend en alleen op als vertegenwoordiger van de fabrikant. Restitutie van het statiegeld vindt alleen plaats onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de verkoper het door hem betaalde statiegeld van de fabrikant terug zal ontvangen. In het geval de verkoper het statiegeld niet van de fabrikant ontvangt, is koper verplicht het van verkoper inmiddels ontvangen statiegeld op eerste verzoek aan verkoper terug te betalen, waar tegenover verkoper zich verbindt zijn aanspraken op de fabrikant met betrekking tot het vorderen van statiegeld over te dragen.

d. Wanneer na de opdrachtbevestiging de kostprijs, waaronder mede moet worden verstaan accijnzen en andere belastingen door de overheden opgelegd, wordt verhoogd, mag deze door de verkoper worden doorberekend.

ARTIKEL 3

De facturen van verkoper dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet betaling binnen deze of de nader overeengekomen termijn is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend, zulks zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bovendien is verkoper bevoegd om na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van de vordeling op de dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke ten bedrage van tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,00 Eur. komen voor rekening van de koper. Verkoper heeft het recht in het geval facturen niet binnen de genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering op te schorten tot de openstaande facturen zijn betaald, dan wel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid voor de betaling van hetgeen geleverd is en nog moet worden geleverd. Verkoper kan deze garantie ook verlangen wanneer er voor hem ten tijde van de levering gegronde redenen zijn om aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder dat verkoper gehouden is deze twijfel nader te motiveren. Bovendien is verkoper gerechtigd om desverlangd de koopovereenkomst te annuleren voorzover deze nog niet is uitgevoerd, wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen koopsom binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per brief, telegram, telex of telefax, met het recht van verkoper om vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

ARTIKEL 4

Alle door de verkoper te leveren goederen blijven, zolang de verkoper uit welken hoofde ook nog enig bedrag van koper te vorderen heeft, zijn eigendom. De door verkoper geleverde emballage, verpakking, flessen, kisten, kratten, tanks etc. blijven te allen tijde eigendom van de koper.

ARTIKEL 5

De levertijd gaat in nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd. De termijn van levering wordt geschorst zodra en zolang de koper in gebreke blijft met de betaling van enig, uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met verkoper, verschuldigd bedrag, dan wel zolang de verkoper door overmacht verminderd is tot levering over te gaan. De verkoper is overigens gehouden al hetgeen redelijkerwijs van hem verwacht kan worden te doen om binnen de overeengekomen levertijden te presteren. In geval van overmacht, waaronder begrepen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van de verkoper, waardoor de tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de verkoper niet kan worden gevergd, onverschillig of de omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal de levertijd met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.

ARTIKEL 6

Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, stagnatie in de electriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekten in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van verkochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven verkoper het recht de overeenkomst, voorzover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat verkoper tot betaling van schadevergoeding is gehouden, dan wel te verlangen dat de koper het nadeel van deze maatregelen vergoedt voordat verkoper tot levering overgaat.

ARTIKEL 7

Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, doet voor de koper geen recht ontstaan op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

ARTIKEL 8

Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de koper alleen gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen ofwel tijdens het inladen wanneer de koper de goederen afhaalt en tijdens het lossen wanneer wij de goederen franco leveren. Het recht op reclameren vervalt wanneer de koper de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddel zijn geladen of op de door hem aangewezen plaats zijn gelost. De koper die weigert onze goederen in ontvangst te nemen op grond van beweerde ondeugelijkheid is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 24 uur per telegram, telefax of aangetekend schrijven, daarvan in kennis te stellen onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van klachten. De koper wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd na het verstrijken van de termijn indien niet aldus is gereclameerd. De verkoper is gehouden, in het geval de klacht gegrond bevonden is, tot schadeloosstelling in geld, welke in geen geval de waarde van het geleverde zal overtreffen, dan wel tot vervangende levering, een en ander te zijner keuze, in beide gevallen dienen de goederen, die het onderwerp van de klacht zijn,op eerste verzoek aan verkoper te worden geretourneerd. Verkoper is tot geen andere schadevergoeding gehouden dan hiervoor genoemde. De klacht van koper zal door verkoper gegrond moeten worden verklaard wanneer het product kwalitatief in orde is bevonden maar de houdbaarheid daarvan binnen 6 maanden na tijdstip van levering aan koper verloot, tenzij het de levering betreft van een product met een houdbaarheidsduur van 12 maanden of minder. In alle gevallen waarin de koper niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, is verkoper gerechtigd de vergoeding van de schade te vorderen. In het geval niet tijdig wordt betaald, surseance van betaling of faillissement van koper, is verkoper gerechtigd en voorzover nodig, machtigt koper bij deze onherroepelijk verkoper, de goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

ARTIKEL 9

Retourzending en creditering van goederen is niet mogelijk, anders dan in artikel 8 genoemd.

ARTIKEL 10

Wanneer met koper overeengekomen is de goederen uit te leveren onder zijn handelsmerk en verkoper ter uitvoering daarvan verpakkingsmateriaal e.d. moet aanschaffen, is de koper gehouden de kosten daarvan, ook die van het overtollige materiaal, volledig op eerste verzoek aan verkoper te voldoen.

ARTIKEL 11

De verkoper is nimmer jegens de koper verder aansprakelijk voor kosten, schaden – daaronder begrepen gevolgschaden en interessen – ontstaan ten gevolge van een gebrek van de geleverde goederen dan maximaal 10% van het faktuurbedrag. De koper is verplicht de verkoper in alle opzichten te vrijwaren tegen aanspraken van derden op kosten, schaden, daaronder begrepen gevolgschaden en interessen, ontstaan ten gevolgen van gebrek van de geleverde goederen. De onderneming sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de niet-nakoming van op haar rustende verplichtingen, die het directe of indirecte gevolg zijn van (voor haar) buitenaf veroorzaakt en niet door haar te beïnvloeden milleniumprobleem.

ARTIKEL 12

Iedere aansprakelijkheid vervalt wanneer zonder schriftelijke toestemming van verkoper het product enige bewerking heeft ondergaan en/of daaraan andere stoffen zijn toegevoegd.

In die gevallen is verkoper op geen enkele wijze meer verantwoordelijke c.q. aansprakelijk voor het product.

ARTIKEL 13

Bij eventuele afwijkingen en/of tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en die van koper, prevaleren de voorwaarden van verkoper.

ARTIKEL 14

Rechtsvorderingen van de koper, uit welke hoofde dan ook op de verkoper, vervallen door het verloop van één jaar te rekenen vanaf leveringsdatum.

ARTIKEL 15

Het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar zowel de levering als de betaling van de verkochte goederen moet
geacht worden te hebben plaatsgevonden, ongeacht het eerder bepaalde, in Nieuwegein.